Uslovi za zapošljavanje

Zakonski uslovi

U skladu sa zakonima koji regulišu oblast privatne zaštite, ukoliko ste zainteresovani da radite u agenciji za zaštitu na teritoriji F BiH kao čuvar ili tehničar, morate ispunjavati sljedeće uslove:

 • biti državljan Bosne i Hercegovine,
 • imati certifikat za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite koje izdaje F MUP, 
 • biti tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova zaštite (ljekarsko uvjerenje),
 • imati najmanje završenu srednju školu: 
  • za poslove fizičke zaštite srednju školu bilo kojeg smjera,
  • za poslove tehničke zaštite treba imati školu tehničkog smjera (4 godine),
  • za odgovorno lice najmanje višu školsku spremu,
 • protiv vas se ne smije voditi krivični postupak, ne smijete biti osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, niti biti odgovorni za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja,
 • ne možete se zaposliti u agenciji ukoliko  vas je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH otpustio zbog nesavjesnog vršenja dužnosti i ili vas je COMSFOR smijenio iz vojne službe.
Obavezna dokumentacija kod zapošljavanja za radno mjesto ČUVAR ili TEHNIČAR:
 1. kopija lične karte
 2. uvjerenje o mjestu prebivališta – CIPS prijava
 3. Certifikat fizičke ili tehničke zaštite (4 ovjerene kopije), odnosno Ovlašćenje za obavlja poslova zaštite u RS-u, 
 4. 2 slike (2 dimenzija 25x32mm)
 5. diploma (ovjerena kopija)
 6. ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija)
 7. uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)
 8. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (sa suda prema mjestu prebivališta)
 9. da niste osuđivani za kazneno djelo (Izvod iz Kaznene evidencije MUP-a prema mjestu rođenja)
 10. uvjerenje da niste kažnjavani za prekršaj javnog reda i mira (Izvod iz prekršajne evidencije MAP-a prema mjestu prebivališta)
 11. račun u banci
 12. porezna kartica